ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บบล็อก ของ นิลเนตร จ้า

วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2551

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนวิชาภาษาและเทคโนโลยี

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนวิชาภาษาไทย
ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อให้ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งพัฒนาให้มีความรอบรู้มีโลกทัศน์กว้างไกล ตลอดจนให้ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม และ ทักษะต่างๆในการใช้ภาษา เช่นดังนี้
๑. ทักษะการใช้ภาษา
๑.๑ การฟัง และการอ่าน (รับสาร)

๑.๒ การพูด และการเขียน (ส่งสาร)
๒. ลักษณะการใช้ภาษาในการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ
๒.๑ ใช้ถ้อยคำตรงความหมาย ชัดเจน

๒.๒ ใช้ข้อความเป็นประโยค (ความสมบูรณ์) ตรงตามโครงสร้าง
๒.๓ ลำดับข้อความชัดเจน
๒.๔ ใช้ภาษาเหมาะสมกับรูปแบบการสื่อสาร
๓. การอ่าน และการฟัง
๓.๑ จุดมุ่งหมายในการอ่านและการฟัง
๓.๑.๑ เพื่อความบันเทิง
๓.๑.๒ เพื่อความรอบรู้
๓.๑.๓ เพื่อความรู้
๓.๒ การจับประเด็นสำคัญ
๓.๓ การตีความ

ไม่มีความคิดเห็น:

แนะนำติชมได้นะคะ